Aktualności


  Zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci WIKNET

  1. Informujemy, iż z dniem 01.04.2017r. nastąpiła zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych WIKNET poprzez:

   

  1) zmiana postanowienia § 17 Regulaminu ust. 8 przez nadanie mu następującego brzmienia:

  1. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Dostawcy usług lub składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji.  W przypadku, gdy reklamującym jest konsument, spór cywilnoprawny między Abonentem a Dostawcą usług może być rów­nież zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich , pro­wadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako podmiotu uprawnionego, na wniosek Abonenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Abonenta, zgodnie z zasadami określonymi w art. 109 ustawy Prawo telekomunikacyjne lub przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  znajdują się na stronie https://www.uke.gov.pl/pozasadowe-rozwiazywanie-sporow-konsumenckich-21203.”

   

  1. Prawo do rozwiązania Umowy

   

  Zmiany wskazane w pkt. I niniejszego zawiadomienia wchodzą w życie z dniem 01.04.2017 r. Jednocześnie informujemy, że w przypadku jeśli nie akceptują Państwo propozycji wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej w formie pisemnej w terminie do dnia 30.04.2017 r. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w trybie wskazanym powyżej Dostawcy usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.


  pokaż wszystkie aktualności ››


klaster węzeł krakowski

Obsługa strony:
https://eniteo.pl